Corradi

NIEUWSBRIEF - INFORMATIEBLAD KRACHTENS ART. 13 VAN DE EU-VERORDENING 2016/679

Dit informatieblad (“Informatieblad”) is krachtens art. 13 van de EU-verordening 2016/679 (“AVG”) gemaakt, om de verwerking van uw persoonsgegevens te beschrijven, als gebruiker die  de website https://www.corradi.eu (“Site”) bezoekt en zich inschrijft voor de nieuwsbriefservice van Corradi S.r.l. (“Nieuwsbrief”).
Index

 1. Verwerkingsverantwoordelijke
 2. Soort verwerkte gegevens
 3. Doel en wijze van verwerking van de gegevens
 4. Rechtsgrond voor de verwerking
 5. Verzameling van de gegevens en gevolgen van het niet-verstrekken ervan
 6. Intrekking van de toestemming
 7. Ontvangers /Categorieën van ontvangers van persoonsgegevens
 8. Bewaartermijn van de gegevens
 9. Rechten van de betrokkene
 10. Klacht bij de autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens
 11. Bijwerkingen en aanpassingen
 1. Verwerkingsverantwoordelijke
De verwerkingsverantwoordelijke is Corradi S.r.l. (“Corradi” of “Verantwoordelijke”), Via M. Serenati n. 20, 40013, Castel Maggiore (BO), Tel.: +39 051 41884111, E-mail: hello@corradi.eu , PEC: Corradi2015@legalmail.it .
 1. Soort verwerkte gegevens
Krachtens dit informatieblad, zijn de persoonsgegevens uw contactgegevens en, in het bijzonder, uw e-mailadres (“Persoonsgegevens” of alleen “Gegevens”).
 1. Doel en wijze van verwerking van de gegevens
De Persoonsgegevens die bij inschrijving voor de Nieuwsbrief gevraagd worden, worden verzameld en verwerkt om u op de hoogte te houden van alle aanbiedingen en acties die aangeboden worden door de Verantwoordelijke, waaronder de uitnodiging voor door Corradi georganiseerde evenementen.
De verwerking van de Persoonsgegevens zal door de Verwerkingsverantwoordelijke gedaan worden, door de Gegevensverwerkers en door personen belast met de verwerking, met inachtneming van alle maatregels die de veiligheid en de geheimhouding ervan garanderen, via papieren dragers en met behulp van computerapparatuur, volgens de beginselen van het recht, zonder afbreuk te doen aan de vertrouwelijkheid van de betrokkene en van zijn rechten door toepassing van alle geschikte technische en organisatorische maatregels om een niveau van veiligheid te garanderen dat geschikt is voor het risico, krachtens en in overeenstemming met de bepalingen van art. 32 AVG.
 1. Rechtsgrond voor de verwerking
De rechtsgrond voor de verwerking voor inschrijving voor de Nieuwsbrief is de vrijelijk verleende toestemming in de zin van art. 6 par. 1 onder a) AVG.
 1. Verzameling van de gegevens en gevolgen van het niet-verstrekken ervan
Inschrijving voor de Nieuwsbrief is facultatief en het eventueel niet-verstrekken van uw e-mailadres heeft geen gevolgen behalve dat u niet op de hoogte kunt worden gehouden van aanbiedingen en acties van de Verantwoordelijke, noch van de door Corradi georganiseerde evenementen.
 1. Intrekking van de toestemming
U heeft het recht om op ieder moment de eerder gegeven toestemming voor inschrijving voor de Nieuwsbrief in te trekken, zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de verwerking uitgevoerd op basis van de voor intrekking gegeven toestemming.
Om uw toestemming voor de verwerking in te trekken, kunt u zich afmelden voor de dienst, door te klikken op “Afmelden” onderaan de e-mail met Nieuwsbrief die u ontvangen heeft.
 1. Ontvangers /Categorieën van ontvangers van persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens kunnen uitsluitend voor de hierboven vermelde doeleinden worden verstrekt aan de hieronder vermelde categorieën van personen:
 • personen, bedrijven, verenigingen of professionele bureaus die diensten en activiteiten van assistentie en consultancy bieden aan ons Bedrijf, met bijzondere maar niet exclusieve verwijzing naar boekhoudkundige, administratieve, juridische, fiscale en financiële aangelegenheden, Internet Service Providers, cloud- en IT-serviceproviders, websitebeheerders, die toegang tot de Gegevens nodig hebben ter ondersteuning voor de juiste verzending van de Nieuwsbrief, voor zover strikt noodzakelijk voor uitvoering van de taken;
 • bedrijven van de Renson Group waar Corradi deel van uitmaakt en die, gevestigd binnen de Europese Unie, uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG zullen behandelen;
 • personen aan wie de mogelijkheid om toegang te krijgen tot uw Gegevens erkend is door wetsbepalingen en secundaire wetgeving;
 • openbare en particuliere instellingen die normale en commerciële post bezorgen;
 • andere personen zouden kennis kunnen nemen van de Persoonsgegevens zoals in het geval van onze werknemers die specifieke taken hebben die nodig zijn voor het uitvoeren van de Nieuwsbriefservice.
Deze personen handelen als Gemachtigden, Zelfstandige verwerkingsverantwoordelijken of Gegevensverwerkers in de zin van art. 28 AVG, personen wiens diensten Corradi gebruikt voor het uitvoeren van de eigen activiteiten en die passende garanties verschaffen omtrent de naleving van de regelgeving op het gebied van de verwerking van Persoonsgegevens.
Er wordt op gewezen dat de Nieuwsbrief beheerd wordt via het platform MailChimp®, dat behoort tot de onderneming Rocket Science Group LLC, die gevestigd is in de Verenigde Staten. De overdracht van uw gegevens is dus gebaseerd op de standaard contractuele clausules (zgn. SCCs) krachtens art. 46 AVG, zoals vermeld in de Data Processing Addendum ondertekend door MailChimp. Voor meer informatie kunt u de volgende pagina raadplegenhttps://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/.
In geen geval zullen uw Persoonsgegevens verspreid worden.
 1. Bewaartermijn van de gegevens
Uw Persoonsgegevens zullen verwerkt worden volgens het beheersmodel opt-out, dat wil zeggen, tot u gebruik maakt van uw recht op afmelding van de Nieuwsbriefservice.
 1. Rechten van de betrokkene
U kunt op ieder moment uw rechten uitoefenen ten aanzien van de Verwerkingsverantwoordelijke krachtens art. 15 e.v. AVG die we voor uw gemak hier vermelden:
 •  Recht op toegang en tot correctie (art. 15 en 16 AVG): U heeft het recht om de bevestiging te ontvangen of uw Persoonsgegevens verwerkt worden of niet en, indien dat zo is, om toegang te krijgen daartoe. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om correctie van onjuiste gegevens en integratie van onvolledige gegevens. Deze rechten kunnen uitgeoefend worden door te schrijven aan hello@corradi.eu. Indien gewenst, kunnen we u een kopie geven van uw Gegevens in ons bezit.
 • Recht op het verwijderen van de gegevens (art. 17 AVG): in de gevallen voorzien door de geldende wetgeving (bv. de persoonsgegevens zijn niet meer noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of anders verwerkt, intrekking van de toestemming, onrechtmatige verwerking, enz.), kunt u vragen om verwijdering van uw Persoonsgegevens waar Corradi onmiddellijk toe zal overgaan.
 • Recht op beperking van de verwerking (art. 18 AVG): in de gevallen voorzien door de geldende wetgeving (onjuistheid van de persoonsgegevens, onrechtmatige verwerking van de gegevens, enz.) heeft u het recht op de beperking van de verwerking van uw Persoonsgegevens.
 • Recht op overdraagbaarheid van de gegevens (art. 20 AVG): U heeft het recht om uw Gegevens in een gestructureerde, algemeen gangbare en machineleesbare vorm te ontvangen, om ze over te dragen aan een andere verantwoordelijke of, indien gevraagd, kunnen wij zorgen voor de overdracht van uw Gegevens aan een andere verantwoordelijke.
 • Recht van bezwaar (art. 21 AVG): U heeft te allen tijde het recht om vanwege uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van de Persoonsgegevens die op u betrekking hebben in de zin van art. 6, par. 1, onder e) en f) van de Verordening (legitiem belang van de Verwerkingsverantwoordelijke).
Om deze rechten uit te oefenen zal het, in het algemeen, voldoende zijn om contact op te nemen met de Verantwoordelijke via aangetekende brief, per fax of e-mail op de adressen en nummers vermeld onder 1, eventueel met gebruik van de formulieren tot beschikking gesteld op de site van de Autoriteit voor Gegevensbescherming (https://www.garanteprivacy.it).
Vanaf het moment van indiening van uw verzoek heeft Corradi een maand de tijd om alle nodige handelingen hiertoe te ondernemen. Binnen deze termijn zou u, ondanks de uitoefening van uw rechten, geautomatiseerde communicaties kunnen ontvangen, omdat hun verzending geprogrammeerd werd voordat u uw verzoek indiende.
De termijn van een maand kan verlengd worden met twee maanden in geval van een complex verzoek of talrijke verzoeken.
 1. Klacht bij de autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens
Indien u van mening bent dat er sprake is van een schending van uw recht op bescherming van persoonsgegevens, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens overeenkomstig hetgeen vermeld is op de site van de Autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens (http://www.garanteprivacy.it). 
 1. Bijwerkingen en aanpassingen

De Verantwoordelijke kan dit informatieblad geheel of gedeeltelijk wijzigen, integreren of simpelweg bijwerken, ook rekening houdend met wijzigingen aan de regelgeving of inwerkingtreding van nieuwe voorschriften op het gebied.
De bijwerkingen en de wijzigingen zullen bekend worden gemaakt door publicatie op de Site. We verzoeken u dan ook om deze sectie regelmatig te bezoeken om te controleren of er nieuwe of bijgewerkte informatie is gepubliceerd.

Contact us

Download the catalog or request a quotation