Corradi

Cookies policy

COOKIEBELEID
Deze website https://www.corradi.eu (hierna ook “Site”) gebruikt cookies. Corradi S.r.l. verzoekt u vriendelijk om dit cookiebeleid (hierna ook “Beleid”) aandachtig te lezen, dat opgesteld werd krachtens het Italiaanse D.Lgs. n. 196 van 30 juni 2003 e.v. en van de EU-Verordening 2016/679 (hierna ook “Verordening”), waarmee het beleid van Corradi S.r.l. voor wat betreft het gebruik van de cookies verzameld tijdens uw bezoek wordt toegelicht.
Verwerkingsverantwoordelijke
De Verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens is Corradi S.r.l. gevestigd in Via Marino Serenari n. 20, 40013 Castel Maggiore (BO) Fiscaal nummer - btw-nummer 03464321201, in de persoon van de Privacy Officer, Raf Leo M. Segers, Directeur en Wettelijk Vertegenwoordiger van het Bedrijf (hierna de “Verantwoordelijke”).
Soort verwerkte gegevens, geïnstalleerde cookies en doeleinden van de verwerking
Cookies zijn tekstbestanden die de websites (zgn. publisher of eerste partij) bezocht door de gebruiker of andere sites of webservers (zgn. derde partijen) plaatsen en bewaren in een eindapparaat van de gebruiker (zgn. browser), om enkele parameters en gegevens die aan het computersysteem worden gecommuniceerd, te registreren.
Cookies kunnen worden opgeslagen door de software voor navigatie op internet en de functionering van de eindapparatuur en vervolgens opnieuw overgebracht worden aan de sites die ze gegenereerd hebben tijdens een volgend bezoek van dezelfde gebruiker, waardoor de eerdere interactie met de site behouden wordt in het geheugen.
De gecodeerde informatie in de cookies kan persoonsgegevens (bijv. IP-adres, gebruikersnaam, een uniek identificatiekenmerk of een e-mailadres, enz.) betreffen, of niet-persoonlijke gegevens (bijv. taalinstellingen of informatie betreffende het type apparaat dat de Gebruiker gebruikt bij het bezoeken van de site). Om deze reden moet dit Beleid betreffende het gebruik van de cookies in ieder geval gelezen worden samen met het Privacybeleid, waar het mogelijk is om meer informatie te vinden betreffende de verwerking van de persoonsgegevens verzameld via de Site.
De cookies worden onderscheiden in:

  • Technische cookies, nodig om de overdracht van een elektronische communicatie te doen, om de juiste weergave van de Site te garanderen en de navigatie op de Site of om een expliciet door de gebruiker gevraagde dienst te leveren. Hiervoor is geen toestemming vereist;
  • Profileringscookies,, gebruikt om specifieke acties of gedragspatronen in het gebruik van de aangeboden functies (pattern) terug te leiden naar bepaalde, geïdentificeerde of identificeerbare personen, om de verschillende profielen te kunnen groeperen in homogene clusters van verschillende omvang, opdat de Verantwoordelijke zo, onder andere, ook de levering van de dienst op een steeds meer persoonlijke manier kan samenstellen wat verder gaat dan wat strikt noodzakelijk is voor het leveren van de dienst, evenals het verzenden van gerichte reclame, dat wil zeggen, in lijn met de voorkeuren van de gebruiker tijdens de navigatie online;
  • Analytische cookies, gebruikt uitsluitend om geaggregeerde statistieken te maken en in verhouding tot een afzonderlijke site of een enkele mobiele app;
  • Voorkeurscookies, waarmee de Site informatie kan onthouden die beïnvloedt hoe deze zich gedraagt of presenteert (bijv. taal of locatie van de gebruiker).
Cookies kunnen daarnaast ingedeeld worden op basis van de herkomst, zoals:
  • Eerste partij cookies, dat wil zeggen, cookies gegenereerd en beheerd door de beheerder van de website die de gebruiker bezoekt;
  • Derde partij cookies, die worden gegenereerd en beheerd door andere personen en niet de beheerder van de website die de gebruiker bezoekt.

Deze site gebruikt eerste en derde partij cookies, de nodige technische en, mits daar toestemming voor wordt gegeven, analytische cookies, voorkeurscookies en profileringscookies ter garantie van de navigatie op de site en de levering van de dienst en voor een betere digitale ervaring op deze site, om informatie betreffende het gebruik van de site zelf te verzamelen, de werking te optimaliseren en om inhoud en reclame te tonen op basis van de voorkeuren geregistreerd tijdens de navigatie, om de prestaties van advertenties te meten en de retargeting van de advertenties uit te voeren.
Via de pagina’s van de Site is tevens interactie mogelijk met diensten van externe websites en sociale netwerken, ook via de social buttons (zgn. social plug-in) en externe platformen: het betreft verbindingen die naar sites van derden verwijzen die informatie zouden kunnen registreren omtrent de activiteiten van de gebruiker (die dus vallen onder de derde partij cookies).
We verzoeken u daarom om het privacybeleid van deze derde partijen te raadplegen, zoals bijvoorbeeld in de volgende links:
Facebook - Cookiebeleid Wijziging/intrekking van de toestemming
Google - Cookiebeleid ; Wijziging/intrekking van de toestemming
Rechtsgrond voor de verwerking, gevolgen in geval van niet-verstrekking en intrekking van de toestemming
In overeenstemming met wat door de geldende wetgeving is vastgelegd, kunnen we de cookies op uw apparaat opslaan zonder dat we uw toestemming daartoe hoeven te vragen, indien het technische cookies zijn die noodzakelijk zijn voor de werking van de Site. In ieder geval kunt u dergelijke cookies via de instellingen van uw browser uitschakelen; de uitschakeling zou ervoor kunnen zorgen dat sommige functies van de Site zelf niet goed meer werken.
Maar voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig, nadat u het informatieblad heeft gelezen dat weergegeven kan worden op het moment van toegang, door te klikken op de desbetreffende knoppen in de cookiebanner.  
Door deze banner te sluiten blijven de standaardinstellingen van toepassing en dus de navigatie zonder cookies of andere tracking tools behalve technische cookies.
Op elk gewenst moment kunt u uw toestemming aanpassen of intrekken voor wat betreft de Cookieverklaring op onze website.
In ieder geval kunt u ervoor kiezen om het gebruik van de cookies te deactiveren ook via de instellingen van uw eigen browser waar u tevens de cookies (alle of enkele) kunt wissen en verwijderen of de browserinstellingen kunt aanpassen en de cookies afkomstig van alle of bepaalde websites kunt blokkeren.
Hieronder kunt u de links vinden naar de configuratiepagina’s van de belangrijkste browsers: Google Chrome - Mozilla Firefox - Apple Safari - Microsoft Internet Explorer - Opera
De uitschakeling van de cookies in de browserinstellingen leidt niet de algemene onmogelijkheid om gebruik te maken van de diensten van de site, met uitzondering eventueel van de onmogelijkheid om gebruik te maken van enkele specifieke functies zoals toegang tot de privé gedeeltes. Een dergelijke uitschakeling kan daarnaast in het algemeen de navigatie minder functioneel maken en tevens de werken van de diensten van de derde partijen beïnvloeden.
Wijze van verwerking
De verwerking van de persoonlijke gegevens verzameld via de cookies zal gedaan worden door de Verantwoordelijke, door de Gegevensverwerkers en door personen belast met de verwerking (“Gemachtigden” of “Gelastigden”), met naleving van iedere maatregel geschikt om de veiligheid en de vertrouwelijkheid ervan te garanderen met behulp van elektronische instrumenten of, in ieder geval, geautomatiseerde, computer- of telematische instrumenten, volgens de rechtsbegingselen, waarbij de vertrouwelijkheid en uw rechten beschermd worden door toepassing van geschikte technische en organisatorische maatregelen om een veiligheidsniveau te garanderen dat passend is voor het risico.
Daarnaast zullen specifieke en passende technische en fysieke veiligheidsmaatregelen worden toegepast, krachtens de artikelen 5 en 32 van de Verordening, ter voorkoming van de risico’s op verlies, vernieling en niet-geautoriseerde toegang.
Bewaartermijn
Afhankelijk van de duur, zijn sommige cookies sessiecookies en ze worden dus verwijderd (samen met de informatie die ze bevatten) aan het einde van iedere navigatiesessie; andere cookies worden daarentegen opgeslagen om vervolgens bij een volgend bezoek door dezelfde gebruiker weer verzonden te worden.
Voor de specifieke duur van de bewaartermijnen van de cookies en dus van de gegevens die ze bevatten, wordt verwezen naar wat vermeld is in dit Beleid voor wat betreft de afzonderlijke cookies.
Categorieën van ontvangers van de gegevens
Er wordt op gewezen dat de gegevens verzameld via de cookies kunnen worden verwerkt door personen die handelen als Geautoriseerden, onafhankelijke Verwerkingsverantwoordelijken of Gegevensverwerkers, waarvan de activiteit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdrachten en diensten betreffende de activiteiten van verwerking uitgevoerd via de Site of die handelen op basis van bepaalde wettelijke bepalingen en verplichtingen.
Eventuele overdracht van gegevens verzameld met behulp van cookies naar landen buiten de EU zal worden gedaan op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie of, in het geval van overdracht zoals vastgelegd in de artikelen 46, 47 of 49 van de Verordening, op basis van de daarin bevatte voorwaarden en van passende en geschikte garanties, waaronder het eventueel opmaken van modelcontractbepalingen.
De persoonsgegevens verzameld met behulp van cookies zullen niet verspreid worden.
Uw rechten
U kunt op ieder moment uw rechten uitoefenen zoals volgens de artikelen 15 e.v. van de Verordening gegevensbescherming, voor de toegang, de correctie, de transformatie, de blokkering, de verwijdering, de beperking van de verwerking, zoals vastgelegd in art. 12 van de Verordening gegevensbescherming.
Om deze rechten uit te oefenen, is het voldoende om contact op te nemen via aangetekende brief, per fax of e-mail op de adressen en nummers hierboven vermeld, eventueel met gebruik van de formulieren tot beschikking gesteld op de site van de Autoriteit voor Gegevensbescherming (https://www.garanteprivacy.it).
In geval van gebrek aan tijdige feedback of ongeschikt antwoord van de onderneming, of als u van mening bent dat er een schending is geweest van de geldende wetgeving op dit gebied, kunt een klacht indienen bij de autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens zoals vermeld op de site van de Autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens (www.garanteprivacy.it).
Persoonsgegevens van minderjarigen
De diensten van deze Site zijn bedoeld voor een algemeen publiek en niet bedoeld voor kinderen van jonger dan 14 jaar. We verzamelen niet bewust persoonsgegevens van gebruikers van onder deze leeftijdsgrens. Indien persoonsgegevens worden verstrekt die van een persoon van onder de 14 jaar zijn, zal de Verantwoordelijke deze onmiddellijk verwijderen.
Bijwerkingen en aanpassingen
Dit Beleid kan aangepast worden als gevolg van herziening en bijwerking - ook vanwege de inwerkingtreding van nieuwe wettelijke bepalingen of technologische innovaties; wij raden u dus aan om regelmatig deze pagina te controleren.

Contact us

Download the catalog or request a quotation