Corradi

CONTACTGEGEVENS - INFORMATIEBLAD KRACHTENS ART. 13 VAN DE EU-VERORDENING 2016/679

Dit informatieblad (“Informatieblad”) is krachtens art. 13 van de EU-verordening 2016/679 (“AVG”) gemaakt, om de verwerking van uw persoonsgegevens te beschrijven, als gebruiker die de website https://www.corradi.eu (“Site”) bezoekt en gebruik maakt van directe communicatiediensten met Corradi S.r.l. die daar tot beschikking zijn gesteld.
Index
 1. Verwerkingsverantwoordelijke
 2. Soort verwerkte gegevens
 3. Doel en wijze van verwerking van de gegevens
 4. Rechtsgrond voor de verwerking
 5. Verzameling van de gegevens en gevolgen van het niet-verstrekken ervan
 6. Intrekking van de toestemming
 7. Ontvangers /Categorieën van ontvangers van persoonsgegevens
 8. Bewaartermijn van de gegevens
 9. Rechten van de betrokkene
 10. Klacht bij de autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens
 11. Bijwerkingen en aanpassingen
 1. Verwerkingsverantwoordelijke
De verwerkingsverantwoordelijke is Corradi S.r.l. (“Corradi” of “Verantwoordelijke”), Via M. Serenati n. 20, 40013, Castel Maggiore (BO), Tel.: +39 051 41884111, E-mail: hello@corradi.eu , PEC: Corradi2015@legalmail.it .
 1. Soort verwerkte gegevens
Krachtens dit informatieblad, zijn de persoonsgegevens uw persoonlijke en contactgegevens zoals, bijvoorbeeld, naam, achternaam, e-mailadres, adres, telefoonnummer, bedrijfscategorie (“Persoonsgegevens” of alleen “Gegevens”).
 1. Doel en wijze van verwerking van de gegevens
 De Persoonsgegevens die u vrijwillig verstrekt door de online formulieren in te vullen worden verzameld en verwerkt voor de volgende doeleinden:
 1. opdat de Verantwoordelijke contact op kan nemen, om specifieke informatie betreffende de producten verkocht door Corradi via de Site te kunnen ontvangen;
 2. in het geval van verzoeken verzonden via tijdschriften en/of nieuwsorganisaties, opdat de Verantwoordelijke contact op kan nemen en, indien gewenst, de “Media Kit” te ontvangen;
 3. voor marketingdoeleinden van de Verantwoordelijke en, in het bijzonder, om commerciële communicaties en informatie, promotie- en advertentiemateriaal (bijv. brochures, catalogussen, enz.) te verzenden.
De verwerking van de Persoonsgegevens zal door de Verwerkingsverantwoordelijke gedaan worden, door de Gegevensverwerkers en door personen belast met de verwerking, met inachtneming van alle maatregels die de veiligheid en de geheimhouding ervan garanderen, via papieren dragers en met behulp van computerapparatuur, volgens de beginselen van het recht, zonder afbreuk te doen aan de vertrouwelijkheid van de betrokkene en van zijn rechten door toepassing van alle geschikte technische en organisatorische maatregels om een niveau van veiligheid te garanderen dat geschikt is voor het risico, krachtens en in overeenstemming met de bepalingen van art. 32 AVG.
 1. Rechtsgrond voor de verwerking
De rechtsgrond voor de verwerking voor de doeleinden vermeld onder punt 3, onder A) en B) is de uitvoering van de precontractuele en contractuele maatregelen, krachtens art. 6 par. 1 onder b) AVG.
De rechtsgrond voor de verwerking voor de doeleinden vermeld onder punt 3 onder C) is de vrijelijk gegeven toestemming krachtens art. 6 par. 1 onder a) AVG.
 1. Verzameling van de gegevens en gevolgen van het niet-verstrekken ervan
Het verstrekken van uw Persoonsgegevens aangegeven met een asterisk (*) in het formulier “Algemene Info”, “Press Info” en “Meer weten? Neem contact met ons op voor meer informatie” aanwezig op de Site is weliswaar facultatief, maar noodzakelijk om de doeleinden te bereiken vermeld onder punt 3 onder A) en B). Het niet-verstrekken ervan zal geen enkel gevolg hebben behalve dat het onmogelijk zal zijn voor de Verantwoordelijke om contact op te nemen en/of antwoord op uw bericht te ontvangen.
 1. Intrekking van de toestemming
U heeft het recht om te allen tijde de toestemming die eventueel gegeven werd voor de doeleinden vermeld onder punt 3 onder C), met betrekking tot de marketingactiviteiten, in te trekken, zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de verwerking uitgevoerd op basis van de voor intrekking gegeven toestemming.
Om uw toestemming voor de verwerking in te trekken, kunt u een verzoek tot intrekking van de toestemming sturen aan de Verantwoordelijke via aangetekende brief, fax of e-mail aan de adressen vermeld onder punt 1 van dit Informatieblad.
 1. Ontvangers /Categorieën van ontvangers van persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens kunnen uitsluitend voor de hierboven vermelde doeleinden worden verstrekt aan de hieronder vermelde categorieën van personen:
 • personen, bedrijven, verenigingen of professionele bureaus die diensten en activiteiten van assistentie en consultancy bieden aan ons Bedrijf, met bijzondere maar niet exclusieve verwijzing naar boekhoudkundige, administratieve, juridische, fiscale en financiële aangelegenheden, Internet Service Providers, cloud- en IT-serviceproviders, websitebeheerders, die toegang tot de gegevens nodig hebben ter ondersteuning voor een juist beheer van de Site en gerelateerde activiteiten, voor zover strikt noodzakelijk voor uitvoering van de taken;
 • bedrijven van de Renson Group waar Corradi deel van uitmaakt en die, gevestigd binnen de Europese Unie, uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG zullen behandelen;
 • personen aan wie de mogelijkheid om toegang te krijgen tot uw Gegevens erkend is door wetsbepalingen en secundaire wetgeving;
 • openbare en particuliere instellingen die normale en commerciële post bezorgen;
 • andere personen zouden kennis kunnen nemen van de Persoonsgegevens, zoals in het geval van onze werknemers aan wie taken zijn toegekend die nodig zijn om te kunnen voldoen aan uw verzoek om contact.
Deze personen handelen als Gemachtigden, Zelfstandige verwerkingsverantwoordelijken of Gegevensverwerkers in de zin van art. 28 AVG, personen wiens diensten Corradi gebruikt voor het uitvoeren van de eigen activiteiten en die passende garanties verschaffen omtrent de naleving van de regelgeving op het gebied van de verwerking van Persoonsgegevens.
Uw Gegevens kunnen daarnaast aan categorieën van ontvangers gevestigd in een land buiten de Europese Unie worden verstrekt, indien dit nodig is voor uitvoering van het contract gesloten tussen u en de Verantwoordelijke, dat wil zeggen, voor uitvoering van precontractuele maatregelen die op uw verzoek werden genomen.
In geen geval zullen uw Persoonsgegevens verspreid worden.
 1. Bewaartermijn van de gegevens
Uw Persoonsgegevens zullen voor een bepaalde periode bewaard worden en, dus: (i) tot voltooiing van de activiteiten verbonden aan uw verzoek om contact voor de doeleinden vermeld onder punt 3, onder A) en B); (ii) voor de maximale bewaartermijn van 24 maanden voor de marketingactiviteiten, voor de doeleinden vermeld onder punt 3 onder C), onverminderd de eventuele intrekking van de toestemming waarvoor Corradi zonder uitstel over zal gaan tot de verwijdering van uw Persoonsgegevens.
 1. Rechten van de betrokkene
U kunt op ieder moment uw rechten uitoefenen ten aanzien van de Verwerkingsverantwoordelijke krachtens art. 15 e.v. AVG die we voor uw gemak hier vermelden:
 •  Recht op toegang en tot correctie (art. 15 en 16 AVG): U heeft het recht om de bevestiging te ontvangen of uw Persoonsgegevens verwerkt worden of niet en, indien dat zo is, om toegang te krijgen daartoe. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om correctie van onjuiste gegevens en integratie van onvolledige gegevens. Deze rechten kunnen uitgeoefend worden door te schrijven aan hello@corradi.eu. Indien gewenst, kunnen we u een kopie geven van uw Gegevens in ons bezit.
 • Recht op het verwijderen van de gegevens (art. 17 AVG): in de gevallen voorzien door de geldende wetgeving (bv. de persoonsgegevens zijn niet meer noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of anders verwerkt, intrekking van de toestemming, onrechtmatige verwerking, enz.), kunt u vragen om verwijdering van uw Persoonsgegevens waar Corradi onmiddellijk toe zal overgaan.
 • Recht op beperking van de verwerking (art. 18 AVG): in de gevallen voorzien door de geldende wetgeving (onjuistheid van de persoonsgegevens, onrechtmatige verwerking van de gegevens, enz.) heeft u het recht op de beperking van de verwerking van uw Persoonsgegevens.
 • Recht op overdraagbaarheid van de gegevens (art. 20 AVG): U heeft het recht om uw Gegevens in een gestructureerde, algemeen gangbare en machineleesbare vorm te ontvangen, om ze over te dragen aan een andere verantwoordelijke of, indien gevraagd, kunnen wij zorgen voor de overdracht van uw Gegevens aan een andere verantwoordelijke.
 • Recht van bezwaar (art. 21 AVG): U heeft te allen tijde het recht om vanwege uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van de Persoonsgegevens die op u betrekking hebben in de zin van art. 6, par. 1, onder e) en f) van de Verordening (legitiem belang van de Verwerkingsverantwoordelijke).
Om deze rechten uit te oefenen zal het, in het algemeen, voldoende zijn om contact op te nemen met de Verantwoordelijke via aangetekende brief, per fax of e-mail op de adressen en nummers vermeld onder punt 1, eventueel met gebruik van de formulieren tot beschikking gesteld op de site van de Autoriteit voor Gegevensbescherming (https://www.garanteprivacy.it).
Vanaf het moment van indiening van uw verzoek heeft Corradi een maand de tijd om alle nodige handelingen hiertoe te ondernemen. Binnen deze termijn zou u, ondanks de uitoefening van uw rechten, geautomatiseerde communicaties kunnen ontvangen, omdat hun verzending geprogrammeerd werd voordat u uw verzoek indiende.
De termijn van een maand kan verlengd worden met twee maanden in geval van een complex verzoek of talrijke verzoeken.
 1. Klacht bij de autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens
Indien u van mening bent dat er sprake is van een schending van uw recht op bescherming van persoonsgegevens, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens overeenkomstig hetgeen vermeld is op de site van de Autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens (http://www.garanteprivacy.it). 
 1. Bijwerkingen en aanpassingen
De Verantwoordelijke kan dit informatieblad geheel of gedeeltelijk wijzigen, integreren of simpelweg bijwerken, ook rekening houdend met wijzigingen aan de regelgeving of inwerkingtreding van nieuwe voorschriften op het gebied.
De bijwerkingen en de wijzigingen zullen bekend worden gemaakt door publicatie op de Site. We verzoeken u dan ook om deze sectie regelmatig te bezoeken om te controleren of er nieuwe of bijgewerkte informatie is gepubliceerd.
 

Contact us

Download the catalog or request a quotation