Corradi

ASK CORRADI - INFORMATIEBLAD KRACHTENS ART. 13 VAN DE EU-VERORDENING 2016/679

Dit informatieblad (“Informatieblad”) is krachtens art. 13 van de EU-verordening 2016/679 (“AVG”), om de verwerking van uw persoonsgegevens te beschrijven, als gebruiker die de website https://www.corradi.eu/ (“Site”) bezoekt en gebruik maakt van de diensten onder “Ask Corradi” geleverd door Corradi S.r.l.
Index
 1. Verwerkingsverantwoordelijke
 2. Soort verwerkte gegevens
 3. Doel en wijze van verwerking van de gegevens
 4. Rechtsgrond voor de verwerking
 5. Verzameling van de gegevens en gevolgen van het niet-verstrekken ervan
 6. Intrekking van de toestemming
 7. Ontvangers /Categorieën van ontvangers van persoonsgegevens
 8. Bewaartermijn van de gegevens
 9. Rechten van de betrokkene
 10. Klacht bij de autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens
 11. Bijwerkingen en aanpassingen
 1. Verwerkingsverantwoordelijke
De verwerkingsverantwoordelijke is Corradi S.r.l. (“Corradi”), via M. Serenati, n. 20, 40013, Castel Maggiore (BO), Tel.: +39 051 41884111, E-mail: hello@corradi.eu , PEC: Corradi2015@legalmail.it .
 1. Soort verwerkte gegevens
Corradi verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van de betrokkene en, in het bijzonder, persoonlijke identiteitsgegevens en contactgegevens zoals bijvoorbeeld naam, achternaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres (“Persoonsgegevens” of alleen “Gegevens”).
 1. Doel en wijze van verwerking van de gegevens
De Persoonsgegevens die gevraagd worden bij registratie op de site (hier ook “Site”) worden voor de volgende doeleinden verzameld en verwerkt:
 1. om in te loggen bij “Ask Corradi”, bestemd voor de retailpartners van Corradi die over ID en Wachtwoord beschikken, en gebruik te maken van de desbetreffende diensten die daar aangeboden worden, zoals bijvoorbeeld de lijst met technische informatiebladen van de producten die door Corradi op de markt worden gebracht;
 2. indien vormgever, uw registratie toestaan in “Ask Corradi” en gebruik maken van de diensten die daar worden aangeboden, zoals bijvoorbeeld de mogelijkheid om advertentiemateriaal te bekijken en om vooraf de producten verkocht door Corradi te bekijken;
 3. voor directe marketing door de Verantwoordelijke aan de personen die zich inschrijven bij “Ask Corradi” en, in het bijzonder, om commerciële communicaties en informatie, promotie- en advertentiemateriaal (bijv. brochures, catalogussen, enz.) te versturen.
De verwerking van de Persoonsgegevens zal door de Verwerkingsverantwoordelijke gedaan worden, door de Gegevensverwerkers en door personen belast met de verwerking, met inachtneming van alle maatregels die de veiligheid en de geheimhouding ervan garanderen, via papieren dragers en met behulp van apparatuur, volgens de beginselen van het recht, zonder afbreuk te doen aan de vertrouwelijkheid van de betrokkene en van zijn rechten door toepassing van alle geschikte technische en organisatorische maatregels om een niveau van veiligheid te garanderen dat geschikt is voor het risico, krachtens en in overeenstemming met de bepalingen van art. 32 AVG.
 1. Rechtsgrond voor de verwerking
De rechtsgrond voor de verwerking voor de doeleinden vermeld onder punt 3, onder A) en B) is de uitvoering van de precontractuele en contractuele maatregelen, krachtens art. 6 par. 1 onder b) AVG.
De rechtsgrond voor de verwerking voor de doeleinden vermeld onder punt 3, onder C), met betrekking tot marketingactiviteiten, is de vrijelijk verschafte toestemming krachtens art. 6 par. 1 onder a) AVG.
 1. Verzameling van de gegevens en gevolgen van het niet-verstrekken ervan
Het verstrekken van uw Persoonsgegevens aangegeven met een asterisk (*) in het registratieformulier van “Ask Corradi” is weliswaar facultatief maar noodzakelijk om de doeleinden te bereiken van onder punt 3, onder A) en B). Indien deze niet verstrekt worden, zal het enige gevolg zijn dat het niet mogelijk is om zich in te schrijven en/of toegang te krijgen tot dit onderdeel.
 1. Intrekking van de toestemming
U heeft het recht om te allen tijde de toestemming die eventueel gegeven werd voor de doeleinden vermeld onder punt 3 onder C), met betrekking tot de marketingactiviteiten, in te trekken, zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de verwerking uitgevoerd op basis van de voor intrekking gegeven toestemming.
Om uw toestemming voor de verwerking in te trekken, kunt u een verzoek tot intrekking van de toestemming sturen aan de Verantwoordelijke via aangetekende brief, fax of e-mail aan de adressen vermeld onder punt 1 van dit Privacybeleid.
 1. Ontvangers /Categorieën van ontvangers van persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens kunnen uitsluitend voor de hierboven vermelde doeleinden worden verstrekt aan de hieronder vermelde categorieën van personen:
 • personen, bedrijven, verenigingen of professionele bureaus die diensten en activiteiten van assistentie en consultancy bieden aan ons Bedrijf, met bijzondere maar niet exclusieve verwijzing naar boekhoudkundige, administratieve, juridische, fiscale en financiële aangelegenheden, Internet Service Providers, cloud- en IT-serviceproviders, websitebeheerders, die toegang tot de gegevens nodig hebben ter ondersteuning voor een juist beheer van de Site en gerelateerde activiteiten, voor zover strikt noodzakelijk voor uitvoering van de taken;
 • bedrijven van de Renson Group waar Corradi deel van uitmaakt en die, gevestigd binnen de Europese Unie, uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG zullen behandelen;
 • personen aan wie de mogelijkheid om toegang te krijgen tot uw Gegevens erkend is door wetsbepalingen en secundaire wetgeving;
 • openbare en particuliere instellingen die normale en commerciële post bezorgen;
 • andere personen zouden kennis kunnen nemen van de persoonsgegevens, zoals in het geval van onze werknemers aan wie taken zijn toegekend die nodig zijn om te kunnen voldoen aan uw registratieverzoek.
Deze personen handelen als Gemachtigden, Zelfstandige verwerkingsverantwoordelijken of Gegevensverwerkers in de zin van art. 28 van de EU-verordening, personen wiens diensten Corradi gebruikt voor het uitvoeren van de eigen activiteiten en die passende garanties verschaffen omtrent de naleving van de regelgeving op het gebied van de verwerking van Persoonsgegevens.
Uw Gegevens zullen niet worden overgedragen aan niet-EU-landen.
In geen geval zullen uw Persoonsgegevens verspreid worden.
 1. Bewaartermijn van de gegevens
Uw Persoonsgegevens zullen voor een bepaalde periode bewaard worden en, dus: (i) tot voltooiing van de activiteiten verbonden aan uw registratie voor de doeleinden vermeld onder punt 3, onder A) en B); (ii) voor de maximale bewaartermijn van 24 maanden voor de marketingactiviteiten, voor de doeleinden vermeld onder punt 3 onder C), onverminderd de eventuele intrekking van de toestemming waarvoor Corradi zonder uitstel over zal gaan tot de verwijdering van uw Persoonsgegevens.
 1. Rechten van de betrokkene
U kunt op ieder moment uw rechten uitoefenen ten aanzien van de Verwerkingsverantwoordelijke krachtens art. 15 e.v. AVG die we voor uw gemak hier vermelden:
 •  Recht op toegang en tot correctie (art. 15 en 16 AVG): U heeft het recht om de bevestiging te ontvangen of uw Persoonsgegevens verwerkt worden of niet en, indien dat zo is, om toegang te krijgen daartoe. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om correctie van onjuiste gegevens en integratie van onvolledige gegevens. Deze rechten kunnen uitgeoefend worden door te schrijven aan hello@corradi.eu. Indien gewenst, kunnen we u een kopie geven van uw Gegevens in ons bezit.
 • Recht op het verwijderen van de gegevens (art. 17 AVG): in de gevallen voorzien door de geldende wetgeving (bv. de persoonsgegevens zijn niet meer noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of anders verwerkt, intrekking van de toestemming, onrechtmatige verwerking, enz.), kunt u vragen om verwijdering van uw Persoonsgegevens waar Corradi onmiddellijk toe zal overgaan.
 • Recht op beperking van de verwerking (art. 18 AVG): in de gevallen voorzien door de geldende wetgeving (onjuistheid van de persoonsgegevens, onrechtmatige verwerking van de gegevens, enz.) heeft u het recht op de beperking van de verwerking van uw Persoonsgegevens.
 • Recht op overdraagbaarheid van de gegevens (art. 20 AVG): U heeft het recht om uw Gegevens in een gestructureerde, algemeen gangbare en machineleesbare vorm te ontvangen, om ze over te dragen aan een andere verantwoordelijke of, indien gevraagd, kunnen wij zorgen voor de overdracht van uw Gegevens aan een andere verantwoordelijke.
 • Recht van bezwaar (art. 21 AVG): U heeft te allen tijde het recht om vanwege uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van de Persoonsgegevens die op u betrekking hebben in de zin van art. 6, par. 1, onder e) en f) van de Verordening (legitiem belang van de Verwerkingsverantwoordelijke).
Om deze rechten uit te oefenen zal het, in het algemeen, voldoende zijn om contact op te nemen met de Verantwoordelijke via aangetekende brief, per fax of e-mail op de adressen en nummers vermeld onder punt 1, eventueel met gebruik van de formulieren tot beschikking gesteld op de site van de Autoriteit voor Gegevensbescherming (https://www.garanteprivacy.it).
Vanaf het moment van indiening van uw verzoek heeft Corradi een maand de tijd om alle nodige handelingen hiertoe te ondernemen. Binnen deze termijn zou u, ondanks de uitoefening van uw rechten, geautomatiseerde communicaties kunnen ontvangen, omdat hun verzending geprogrammeerd werd voordat u uw verzoek indiende.
De termijn van een maand kan verlengd worden met twee maanden in geval van een complex verzoek of talrijke verzoeken.
 1. Klacht bij de autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens
Indien u van mening bent dat er sprake is van een schending van uw recht op bescherming van persoonsgegevens, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens overeenkomstig hetgeen vermeld is op de site van de Autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens (http://www.garanteprivacy.it). 
 1. Bijwerkingen en aanpassingen
De Verantwoordelijke kan dit informatieblad geheel of gedeeltelijk wijzigen, integreren of simpelweg bijwerken, ook rekening houdend met wijzigingen aan de regelgeving of inwerkingtreding van nieuwe voorschriften op het gebied.
De bijwerkingen en de wijzigingen zullen bekend worden gemaakt door publicatie op de Site. We verzoeken u dan ook om deze sectie regelmatig te bezoeken om te controleren of er nieuwe of bijgewerkte informatie is gepubliceerd.
 

Contact us

Download the catalog or request a quotation