Corradi

INFORMATIEBLAD KANDIDATEN AFGEGEVEN KRACHTENS ART. 13 VAN DE EU-VERORDENING 2016/679


Corradi S.r.l. wil u er hierbij van in kennis stellen, krachtens art. 13 van de EU-verordening 679/2016 betreffende de bescherming van de persoonsgegevens (“AVG”) en van de nationale wetgeving, inclusief eventuele afzonderlijke bepalingen van de Autoriteit voor Gegevensbescherming, indien van toepassing, dat de door u verstrekte persoonsgegevens (“betrokkene”) via het speciale online formulier op de website https://www.corradi.eu (“Site”), zullen worden verwerkt in overeenstemming met de geldende wettelijke en contractuele bepalingen voor de doeleinden en overeenkomstig de procedure die hieronder vermeld zijn.
 1. Verwerkingsverantwoordelijke
De Verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens is Corradi S.r.l. (“Corradi” of de “Verantwoordelijke”), gevestigd in Via Marino Serenari n. 20, 40013 Castel Maggiore (BO), Fiscaal nummer en btw-nummer 03464321201, in de persoon van de Wettelijk Vertegenwoordiger pro tempore
Tel: +39 051 41884111, E-mail: hello@corradi.eu , PEC: Corradi2015@legalmail.it .
 1. Soort verwerkte gegevens
In het kader van de doeleinden zoals hieronder aangegeven, zullen de zogenaamde persoonlijke en contactgegevens (met inbegrip van maar niet beperkt tot: naam, achternaam, e-mailadres, adres, telefoonnummer, geboortedatum, onderwijsniveau, gewenste functie) verworven en verwerkt worden, evenals de andere persoonsgegevens die spontaan verschaft worden in het curriculum vitae voor de vacature met betrekking tot particulieren, verwerkt door Corradi om het proces voor selectie en werving van personeel uit te voeren.
 
We wijzen u erop dat, indien vrijwillig verschaft, ook gegevens verwerkt kunnen worden die herleidbaar zijn tot de zogenaamde bijzondere categorieën van gegevens in de zin van art. 9 AVG zoals, bijvoorbeeld, het behoren tot beschermde categorieën (“Persoonsgegevens” of alleen “Gegevens”).
 1. Doeleinden van de verwerking
Uw Persoonsgegevens zullen uitsluitend verwerkt worden door de Verantwoordelijke om de interessante beroepsprofielen te beoordelen uit de verzonden curricula vitae en, meer in het algemeen, om alle fasen van de selectie van kandidaten te beheren, beginnend bij de beoordeling van de ingediende sollicitatie, met het oog op het bewerkstelligen van een mogelijke werkverhouding of samenwerking met Corradi.
 1. Rechtsgrond voor de verwerking
De rechtsgrond voor de verwerking van uw sollicitatie is het uitvoeren van precontractuele maatregelen (art. 6 par. 1 onder b) AVG); in het geval van bijzondere categorieën van gegevens krachtens art. 9 AVG die door u vrijwillig werden verstrekt in uw sollicitatie, is de rechtsgrond voor de verwerking nakoming van de verplichtingen en uitoefening van specifieke rechten op het gebied van arbeidsrecht, sociale verzekering en sociale bescherming (art. 9 par. 2 onder b) AVG). Derhalve is voor de verwerking van de geleverde Gegevens uw specifieke toestemming niet vereist.
 1. Aard van de verstrekking van de Gegevens en gevolgen in geval van weigering
Het verstrekken van uw Persoonsgegevens aangegeven met een asterisk (*) in het formulier “Werk met ons” is verplicht om beoordeling van uw sollicitatie mogelijk te maken en niet-verstrekking daarvan zal tot gevolg hebben dat het niet mogelijk is om over te gaan tot genoemde beoordeling.
 1. Wijze van verwerking en aard van de verstrekking
De verwerking van de gegevens voor de vermelde doeleinden vindt zowel geautomatiseerd, op elektronische of magnetische media, als niet-geautomatiseerd, in papieren vorm, plaats in overeenstemming met de regels van vertrouwelijkheid en veiligheid voorzien door de wet, door regelgeving en interne bepalingen, via de aanneming van passende technische en organisatorische maatregelen om een veiligheidsniveau te garanderen dat geschikt is voor het risico, krachtens en in overeenstemming met de bepalingen van art. 32 AVG.
 1. Bewaring van de gegevens
Uw gegevens zullen bewaard worden voor de periode die strikt noodzakelijk is voor het bereiken van de doeleinden vermeld onder punt n. 3 en hoe dan ook voor een periode van niet meer dan 12 maanden vanaf het moment van ontvangst van uw cv.
 1. Ontvangers/Categorieën van Ontvangers van Persoonsgegevens
Uw Persoonsgegevens worden verwerkt door bevoegd personeel van Corradi in de zin van art. 29 AVG, hiertoe opgeleid door de Verwerkingsverantwoordelijke, uitsluitend met betrekking tot de uitgevoerde taken en de doeleinden vermeld onder punt n. 3.
Daarnaast kunnen personen wiens diensten Corradi gebruikt, als externe Gegevensverwerkers in de zin van art. 28 AVG, voor het uitvoeren van de eigen activiteiten en die passende garanties verschaffen omtrent de naleving van de regelgeving op het gebied van de verwerking van Persoonsgegevens kennis nemen van uw Persoonsgegevens.  Een specifieke en bijgewerkte lijst van deze personen is beschikbaar op de vestiging van de verwerkingsverantwoordelijke en kan op verzoek van de betrokkene geraadpleegd worden.
De Persoonsgegevens kunnen daarnaast worden verstrekt aan Overheidsinstanties voor het nakomen van de verplichtingen voorzien door wettelijke bepalingen of regels, personen aan wie de mogelijkheid om toegang te krijgen tot uw Persoonsgegevens verleend wordt op basis van wettelijke bepalingen of regels (bijv. Douane, Politie, lokale openbare veiligheidsautoriteiten, enz.) voor de vaststelling en vervolging van onwettig gedrag, voorkoming en bescherming tegen bedreigingen voor de openbare veiligheid.
In overeenstemming met het nastreven van de vermelde doeleinden van de verwerking, kunnen uw Persoonsgegevens tevens verstrekt worden aan andere bedrijven van de Renson Group waar Corradi deel van uitmaakt,die, gevestigd binnen de Europese Unie, uw Persoonsgegevens zullen verwerken in overeenstemming met dezelfde Verordening.
Uw Gegevens zullen niet worden overgedragen aan niet-EU-landen en, in ieder geval, zal een eventuele overdracht van Persoonsgegevens aan een derde land buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie in overeenstemming met de bepalingen van Hoofdstuk V van de Verordening gebeuren.
Uw Gegevens kunnen, tot slot, worden verstrekt aan de gerechtelijke of administratieve autoriteit opdat Corradi een eigen recht of van derden kan uitoefenen of beschermen, om redenen verbonden aan de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.
In geen geval zullen uw Persoonsgegevens verspreid worden.
 1. Rechten van de betrokkene
We wijzen u erop dat u de volgende rechten kunt uitoefenen met betrekking tot de Persoonsgegevens bedoeld in dit informatieblad, zoals voorzien en gegarandeerd door de AVG:
 •  Recht op toegang en tot correctie (art. 15 en 16 AVG): U heeft het recht om de bevestiging te ontvangen of uw Persoonsgegevens verwerkt worden of niet en, indien dat zo is, om toegang te krijgen daartoe. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om correctie van onjuiste gegevens en integratie van onvolledige gegevens. Deze rechten kunnen uitgeoefend worden door te schrijven aan hello@corradi.eu. Indien gewenst, kunnen we u een kopie geven van uw Gegevens in ons bezit.
 • Recht op het verwijderen van de gegevens (art. 17 AVG): in de gevallen voorzien door de geldende wetgeving (bv. de persoonsgegevens zijn niet meer noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of anders verwerkt, intrekking van de toestemming, onrechtmatige verwerking, enz.), kunt u vragen om verwijdering van uw Persoonsgegevens waar Corradi onmiddellijk toe zal overgaan.
 • Recht op beperking van de verwerking (art. 18 AVG): in de gevallen voorzien door de geldende wetgeving (onjuistheid van de persoonsgegevens, onrechtmatige verwerking van de gegevens, enz.) heeft u het recht op de beperking van de verwerking van uw Persoonsgegevens.
 • Recht op overdraagbaarheid van de gegevens (art. 20 AVG): U heeft het recht om uw Gegevens in een gestructureerde, algemeen gangbare en machineleesbare vorm te ontvangen, om ze over te dragen aan een andere verantwoordelijke of, indien gevraagd, kunnen wij zorgen voor de overdracht van uw Gegevens aan een andere verantwoordelijke.
 • Recht van bezwaar (art. 21 AVG): U heeft te allen tijde het recht om vanwege uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van de Persoonsgegevens die op u betrekking hebben in de zin van art. 6, par. 1, onder e) en f) van de Verordening (legitiem belang van de Verwerkingsverantwoordelijke).
Om deze rechten uit te oefenen zal het, in het algemeen, voldoende zijn om contact op te nemen met de Verantwoordelijke via aangetekende brief, per fax of e-mail op de adressen en nummers vermeld onder punt 1, eventueel met gebruik van de formulieren tot beschikking gesteld op de site van de Autoriteit voor Gegevensbescherming (https://www.garanteprivacy.it). 
Vanaf het moment van indiening van uw verzoek heeft Corradi een maand de tijd om alle nodige handelingen hiertoe te ondernemen. Binnen deze termijn zou u, ondanks de uitoefening van uw rechten, geautomatiseerde communicaties kunnen ontvangen, omdat hun verzending geprogrammeerd werd voordat u uw verzoek indiende.
De termijn van een maand kan verlengd worden met twee maanden in geval van een complex verzoek of talrijke verzoeken.
 1.  Klacht bij de autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens
Indien u van mening bent dat er sprake is van een schending van uw recht op bescherming van Persoonsgegevens, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens overeenkomstig hetgeen vermeld is op de site van de Autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens (http://www.garanteprivacy.it).
 1. Bijwerkingen en aanpassingen
De Verantwoordelijke kan dit informatieblad geheel of gedeeltelijk wijzigen, integreren of simpelweg bijwerken, ook rekening houdend met wijzigingen aan de regelgeving of inwerkingtreding van nieuwe voorschriften op het gebied.
De bijwerkingen en de wijzigingen zullen bekend worden gemaakt door publicatie op de Site. We verzoeken u dan ook om deze sectie regelmatig te bezoeken om te controleren of er nieuwe of bijgewerkte informatie is gepubliceerd.
 

Contact us

Download the catalog or request a quotation